Top dat je de tijd neemt om mijn voorwaarden even door te lezen!

Als het goed is, hoef je niet de hulp in te schakelen van een jurist om deze voorwaarden te begrijpen.

Als je toch een vraag of opmerking hebt over deze algemene voorwaarden, laat het mij dan gerust weten.”

- MijkeArtikel 1. Leeswijzer

1. In deze algemene voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt. Hieronder wordt uitgelegd wat deze begrippen precies betekenen:


 1. Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
 2. Ik, mij, mijn: Mijke Bressers fotografie, de gebruiker van deze voorwaarden;
 3. Jij, je, jou(w): de natuurlijk persoon of rechtspersoon (oftewel, de opdrachtgever) die met mij een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan, de wederpartij van deze voorwaarden;
 4. Overeenkomst: de overeenkomst die strekt tot het uitvoeren van de opdracht;
 5. Schriftelijk: communicatie via (aangetekende) post, e-mail of app;
 6. Website: www.mijkebressers.nl;
 7. Wij, we, ons: jij en ik (oftewel, de partijen);
 8. Zakelijke opdrachtgever: de opdrachtgever die geen consument is.


Artikel 2. Toepassing en aanbod

1. Mijn algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst van of met mij en op alle werkzaamheden die ik voor jou verricht.

2. Het kan voorkomen dat we afwijkende en / of aanvullende afspraken willen maken. Deze afspraken dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd, zodat we allebei weten waar we aan toe zijn.

3. Jouw algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de opdracht en worden door mij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Ik kan niet gehouden worden aan een aanbod of offerte, indien jij had kunnen begrijpen dat het aanbod of de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving (“fout”) bevat.

5. Mijn aanbod is helemaal vrijblijvend en verplicht jou tot niets. Als er geen vervaltermijn is aangegeven in mijn offerte, vervalt mijn offerte uiterlijk 14 dagen na verzending.

6. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

7. Indien jij na totstandkoming van de overeenkomst de opdracht wijzigt of aanvult, heb ik het recht om de uitvoeringstermijn en de afgesproken vergoeding aan te passen. Ik hoef trouwens nooit akkoord te gaan met een voorgestelde wijziging of uitbreiding van de opdracht.


Artikel 3. Hoe komt onze overeenkomst tot stand?

1. Wij gaan pas een samenwerking met elkaar aan (“er komt dus pas een overeenkomst tot stand”) op het moment dat:

 1. Jij een schriftelijk akkoord hebt gegeven op mijn offerte, of
 2. Jij via de e-mail of telefoon akkoord hebt gegeven op mijn aanbod, of
 3. Ik uit jouw gedrag mag afleiden dat je instemt met mijn aanbod.


Artikel 4. Ik ga voor je aan de slag!

1. Natuurlijk doe ik altijd mijn uiterste best om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Ik kan jou echter nooit beloven dat er een bepaald (gewenst) resultaat wordt behaald. De opdracht wordt uitgevoerd in mijn eigen stijl en naar mijn eigen creatief inzicht.

2. Jouw inbreng is essentieel. Af en toe heb ik dan ook jouw onverdeelde aandacht en medewerking nodig (zoals bij het verstrekken van informatie en materialen). Je dient onverwijld op een verzoek tot medewerking te reageren. Daarnaast dien je:

 1. ervoor te zorgen dat de content die jij aanlevert, geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
 2. zorgvuldig om te gaan met de informatie en / of materialen die je van mij hebt ontvangen;
 3. ervoor te zorgen dat de door jou gekozen locatie alle benodigde faciliteiten heeft en dat de toegang tot de locatie of een extra te betalen vergoeding voor de locatie is geregeld.

3. Het kan voorkomen dat ik besluit om een derde partij in te schakelen. Natuurlijk ben ik hierin altijd zorgvuldig. Desondanks ben ik - bij de zakelijke opdrachtgever - niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van deze derden: artikel 6:76 BW is uitgesloten. Schakel jij zelf een derde partij in (zoals een stylist)? Dan dien je mij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Ik ben niet verantwoordelijk voor het handelen en / of nalaten van deze derde.

4. Ik heb geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte en / of opgeleverde materialen, foto’s en gegevens na beëindiging van de overeenkomst en ben niet aansprakelijk voor het verlies van bestanden.

5. Ik lever geen RAW-bestanden of onbewerkte bestanden.

6. Indien ik wegens ziekte of onvoorziene omstandigheden niet in staat ben om de opdracht uit te voeren, zal ik dit zo snel mogelijk (maar in ieder geval uiterlijk 24 uur voor aanvang) aan je laten weten. Voor eventuele schade ben ik niet aansprakelijk. Je hebt in dit geval de volgende opties:

 1. Met mij een vervangende afspraak inplannen, of;
 2. De fotosessie door een door mij gekozen vervanger te laten uitvoeren. Ik kan niet garanderen dat een vervanger op tijd kan worden gevonden, of;
 3. De overeenkomst ontbinden. Door jou al gedane betalingen worden terugbetaald.

7. Ik heb het recht om een pauze in te lassen van 30 minuten tijdens een fotosessie, wanneer een fotosessie de hele dag bestrijkt. Deze pauze is in het tarief verdisconteerd.

8. Ik lever bewerkte foto’s in principe in kleur én zwart-wit, maar ik kan ertoe besluiten om de foto’s enkel in kleur, dan wel zwart-wit, te leveren. Als uitgangspunt geldt dat ik, geheel naar eigen inzicht, een selectie maak van de foto’s. Binnen enkele dagen na afloop van de fotosessie ontvang je via e-mail een kleine preview van de foto’s. Vervolgens ontvang je binnen drie weken via e-mail een link naar jouw online galerij, tenzij we een andere afspraak hebben gemaakt. In deze galerij kan je mijn selectie vinden van de foto’s, in lage resolutie en voorzien van een watermerk. Binnen twee weken nadat je jouw persoonlijke link hebt ontvangen, dien je jouw keuze door te geven. De foto's worden je daarna binnen twee weken toegestuurd via een downloadbare link in hoge resolutie. Het afnemen van extra digitale bestanden in resolutie is mogelijk tegen een aanvullende vergoeding.

9. Als je een bepaalde bewerking wenst van de geleverde foto’s, dan dien je contact op te nemen met mij. Ik kan een vergoeding vragen voor een extra bewerking. Hierover zal ik jou tijdig informeren. Ik ga alleen akkoord met een gewenste nabewerking, als ik daar zelf achter sta.

10. Fotoproducten uit de catalogus worden na betaling besteld bij de leverancier. Het is niet mogelijk om de bestelling te annuleren. De levertijd verschilt per product en leverancier. Ik ben niet aansprakelijk voor vertragingen die zijn ontstaan door de leverancier.


Artikel 5. Hoe zit het met het auteursrecht?

1. Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op een foto berusten uitsluitend bij mij.

2. Jij krijgt van mij een gebruiksrecht om de foto te mogen gebruiken. Dat betekent dat het auteursrecht bij mij blijft en er regels verbonden zijn aan het gebruik van mijn foto’s. Indien wij geen afzonderlijke licentieovereenkomst sluiten, verkrijg jij eenmalig voor onbepaalde tijd een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor het doel, het medium en de distributie die wij bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen hebben gehad. Foto’s mogen in ieder geval altijd in huishoudelijke kring worden gebruikt en openbaar gemaakt via jouw social media kanalen. Commercieel gebruik van de geleverde foto’s is toegestaan voor de zakelijke opdrachtgever, maar beperkt tot jouw website, nieuwsbrieven en social media kanalen. Voorwaarde voor dit gebruiksrecht is dat de foto’s niet bewerkt worden en de naam van Mijke Bressers wordt genoemd (zie artikel 5 lid 6). Wil jij liever dat ik mijn auteursrechten op het werk aan jou overdraag? Dan is dit in overleg mogelijk tegen een aanvullende vergoeding.

3. Indien een recht van intellectuele eigendom slechts ontstaat door registratie of depot, ben alleen ik bevoegd om dit te doen.

4. Je krijgt pas een gebruiksrecht op het moment dat jij al aan jouw (betalings-)verplichtingen hebt voldaan.

5. Voorafgaande aan iedere fotosessie waar jij zelf voor modellen/personen zorg draagt, dien jij voor een ingevulde en ondertekende Model-Release / Quitclaim te zorgen.

6. Jij dient altijd mijn naam te vermelden bij het gebruik van een foto, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat je een afdruk in jouw woonkamer hebt hangen). Bij gebruik van een foto op social media, is dit mogelijk door middel van taggen: @mijke.bressers. In alle andere situaties volstaat het vermelden van Mijke Bressers, Mijke Bressers fotografie of www.mijkebressers.nl. Als je een foto wilt gebruiken zonder naamsvermelding, heb je mijn toestemming nodig.

7. Het is jou niet toegestaan om een foto te bewerken in welke vorm dan ook. Onder bewerken wordt - onder andere - verstaan:


 • Het aanbrengen van een filter;
 • Het verkleinen of vergroten van de foto;
 • Het verwijderen van een watermerk;
 • Een kleur-foto naar zwart-wit omzetten, en andersom;
 • Een logo of naam bij of op de foto plaatsen;
 • Het bijsnijden van de foto.


8. Tenzij anders overeengekomen, mag ik jouw (bedrijfs-)naam, logo en alle uit de opdracht voortvloeiende werken (zoals de door mij gemaakte foto’s) gebruiken voor mijn promotionele doeleinden (zoals, maar niet beperkt tot, mijn social media kanalen, website, blog, drukwerk en fotografie platformen zoals Zoom en Digifotopro). Indien je hier bezwaar tegen hebt, dien je dit voor aanvang van de fotosessie te laten weten.

9. Tenzij anders overeengekomen, mag ik jouw (bedrijfs-)naam, logo en alle uit de opdracht voortvloeiende werken (zoals de door mij gemaakte foto’s) gebruiken voor deelname aan wedstrijden en daaraan gerelateerde publicaties. Het is jou niet toegestaan om foto’s of andere werken aan derden te leveren of in te zenden voor wedstrijden of publicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mij.

10. Gebruik je mijn foto op een manier die niet is toegestaan? Dan is er sprake van een inbreuk op mijn auteursrecht. Ik lijd hierdoor schade. Wanneer jij inbreuk maakt op mijn auteursrecht, ben jij in ieder geval driemaal de overeengekomen vergoeding aan mij verschuldigd (onverminderd de aan mij toekomende schadevergoeding volgens de wet). Daarnaast dien jij ieder gebruik van de foto onmiddellijk te staken en gestaakt te houden. Zorg ervoor dat je deze situatie voorkomt!

11. Twijfel je over het gebruik van de foto’s? Neem dan vooral contact met mij op.


Artikel 6. Annuleren van de opdracht

1. Indien jij een consument bent en - uiterlijk 2 weken voor aanvang van de fotosessie - aangeeft de fotosessie te willen annuleren (waaronder het wijzigen van de datum wordt begrepen) heb jij 2 mogelijkheden:


 1. De datum van de fotosessie te wijzigen in onderling overleg met mij;
 2. De fotosessie kosteloos te annuleren.

2. Bij een annulering van een fotosessie binnen twee weken maar voor 48 uur voor aanvang wordt 50% van de totale vergoeding in rekening gebracht.

3. Bij een annulering van een fotosessie binnen 48 uur wordt 100% van de totale vergoeding in rekening gebracht. Uiteraard mag ik hiervan - ten gunste van jou - afwijken indien ik dit, gezien de bijzondere omstandigheden, redelijk vind.

4. Indien jij een fotosessie in de buitenlucht wenst, maar dit niet mogelijk is vanwege de weersomstandigheden, zal jij zelf een geschikte locatie moeten vinden. Dit dient in overleg met mij te gebeuren. Slechte weersomstandigheden zijn geen reden om de fotosessie (kosteloos) te annuleren of verplaatsen.

5. De zakelijke opdrachtgever kan een overeenkomst voor bepaalde tijd niet annuleren. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan worden beëindigd met inachtneming van een maand opzegtermijn.


Artikel 7. Prijs, betalingsvoorwaarden en incassokosten

1. De vergoeding die jij dient te betalen, wordt vooraf overeengekomen. Vaak betreft dit een vaste prijs (zoals een pakketprijs). Indien er geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Ik maak gebruik van de kleineondernemersregeling, waardoor ik geen btw in rekening breng. Indien er reis- en verblijfkosten worden gemaakt vanwege de locatie van de fotosessie, zullen deze kosten aan de opdrachtgever worden doorberekend. In het aanbod worden deze kosten - indien reeds voorzien - benoemd.

2. Ik stuur aan jou een (elektronische) factuur. Je stemt in met (elektronische) facturatie. De factuur dient voor aanvang van de fotosessie te zijn voldaan, tenzij iets anders is afgesproken.

3. Als achteraf betalen is afgesproken, dien je binnen 14 dagen na de factuurdatum te hebben betaald.

4. Foto’s worden door mij pas geleverd, nadat de factuur (volledig) door jou is voldaan, tenzij we andere afspraken hebben gemaakt.

5. Indien je een consument bent en niet op tijd (of niet volledig) betaalt, stuur ik jou een keer (per e-mail) een herinnering en krijg je nog een extra termijn van 14 dagen om aan jouw verplichtingen te voldoen. Indien je ook binnen deze termijn niet betaalt, verkeer je direct in verzuim. Ik mag dan o.a. de wettelijke rente en incassokosten vorderen vanaf de vervaldatum van de betalingsherinnering. Indien de zakelijke opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn de factuur voldoet, verkeert hij direct in verzuim. Ik mag dan o.a. de wettelijke rente en incassokosten vorderen vanaf de vervaldatum van de betalingstermijn.

6. De zakelijke opdrachtgever dient de factuur te betalen zonder korting, verrekening of opschorting.

7. Ik heb het recht om mijn prijzen te wijzigen. Wanneer je een consument bent, mag je de overeenkomst ontbinden indien ik mijn prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoog.


Artikel 8. Beperking van mijn aansprakelijkheid

1. Jij bent bekend met mijn stijl en begrijpt dat ik zelf creatieve en technische keuzes maak tijdens het fotograferen en het bewerken van de foto’s. Een verschil in smaak is geen reden voor een klacht en is ook geen tekortkoming.

2. Ik ben niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen of afdrukken die door derden zijn geleverd (zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer je een product bestelt uit de catalogus). Ook ben ik niet verantwoordelijk voor het verloren gaan van gegevens of foto’s.

3. Indien ik aansprakelijk ben vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van mijn verplichtingen, of een onrechtmatige daad, is mijn volledige aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag, met een maximum van € 500,-. Indirecte schade (zoals reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen) komt nooit voor mijn rekening.

4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van mijn aansprakelijkheid vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde.

5. Iedere vordering en / of claim, verjaart jegens mij binnen 12 maanden nadat de opdracht tot een einde is gekomen.

Artikel 9. Heb je een klacht?

1. Ben je niet tevreden met mijn werk? Laat het me dan weten. Ik neem klachten serieus en probeer deze altijd in goed onderling overleg op te lossen. Ik reageer uiterlijk binnen 14 dagen op een klacht.

2. Indien je niet blij bent met mijn werk, is het wel de bedoeling dat je op tijd klaagt. Ik waardeer het als jij een klacht op de dag van de fotosessie zelf meldt, zodat ik direct naar een passende oplossing kan zoeken. Je dient een klacht in ieder geval binnen 2 maanden nadat de opdracht is afgerond, door te geven (via de e-mail). Te laat geklaagd? Dan heb je geen recht meer op vervanging, herstel of een vergoeding van schade.

3. Indien je een klacht indient (zoals een klacht over de factuur) betekent dit niet dat jij jouw betaling mag opschorten.


Artikel 10. Wijziging van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden kunnen door mij gewijzigd worden. Jij wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld (via de website of per e-mail). Ben jij een consument? Dan heb jij het recht om de bestaande overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden, indien er sprake is van een ingrijpende wijziging van mijn algemene voorwaarden.


Artikel 11. Overmacht

1. Voor zover wettelijk toegestaan, ben ik niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, als ik daartoe gehinderd word als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt – enkel aan de zijde van Mijke Bressers fotografie - onder andere verstaan: diefstal, een defecte geheugenkaart (bij fotosessies), technische storingen, quarantainemaatregelen, vertraging en wanprestatie door toeleveranciers, overheidsmaatregelen en pandemieën. Duurt de periode van overmacht langer dan 8 weken? Dan mag zowel jij als ik besluiten om de overeenkomst te ontbinden.

2.Voor zover ik bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk mijn verplichtingen uit onze overeenkomst ben nagekomen (of nog kan nakomen), mag ik het al uitgevoerde (of uitvoerbare deel) gedeelte in rekening bij jou brengen. Jij bent verplicht deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk contract.

3. Ik ben niet aansprakelijk voor het intreden van overmacht en eventuele schade die daardoor ontstaat voor jou.


Artikel 12. Rechts- en forumkeuze

1. Is er een conflict ontstaan? Dan doen we eerst onze uiterste best om samen tot een oplossing te komen. Indien dit echt niet lukt, kunnen we alsnog naar de rechter. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de consument woonplaats heeft. Voor de zakelijke opdrachtgever geldt dat geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Zeeland-West-Brabant.

2. Op onze overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.