Algemene voorwaarden

versie: 1 september 2023

“Dit zijn de algemene voorwaarden (ook wel de kleine lettertjes genoemd) van Mijke Bressers fotografie. Wat goed dat je de tijd neemt om mijn voorwaarden even door te lezen! Als het goed is, hoef je niet de hulp in te schakelen van een jurist om deze voorwaarden te begrijpen. Als je toch een vraag of opmerking hebt over deze algemene voorwaarden, laat het mij dan gerust weten.”

                                                                                                                                                                            - Mijke

 

Artikel 1. Leeswijzer

1. In deze algemene voorwaarden wordt een aantal begrippen gebruikt. Hieronder wordt uitgelegd wat deze begrippen precies betekenen: 

a)      Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

b)      Ik, mij, mijn: Mijke Bressers fotografie, de gebruiker van deze voorwaarden;

c)      Jij, je, jou(w): de natuurlijk persoon of rechtspersoon (oftewel, de opdrachtgever) die met mij een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan, de wederpartij van deze voorwaarden;

d)      Overeenkomst: de overeenkomst die strekt tot het uitvoeren van de opdracht;

e)      Schriftelijk: communicatie via (aangetekende) post, e-mail of app;

f)       Website: www.mijkebressers.nl;

g)      Wij, we, ons: jij en ik (oftewel, de partijen);

h)      Zakelijke opdrachtgever: de opdrachtgever die geen consument is.

 

Artikel 2. Toepassing en aanbod

1. Mijn algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst van of met mij en op alle werkzaamheden die ik voor jou verricht.

2. Het kan voorkomen dat we afwijkende en / of aanvullende afspraken willen maken. Deze afspraken dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd, zodat we allebei weten waar we aan toe zijn.

3. Jouw algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de opdracht en worden door mij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Ik kan niet gehouden worden aan een aanbod of offerte, indien jij had kunnen begrijpen dat het aanbod of de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving (“fout”) bevat.

5. Mijn aanbod is helemaal vrijblijvend en verplicht jou tot niets. Als er geen vervaltermijn is aangegeven in mijn offerte, vervalt mijn offerte uiterlijk 14 dagen na verzending.

6. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

7. Indien jij na totstandkoming van de overeenkomst de opdracht wijzigt of aanvult, heb ik het recht om de uitvoeringstermijn en de afgesproken vergoeding aan te passen. Ik hoef trouwens nooit akkoord te gaan met een voorgestelde wijziging of uitbreiding van de opdracht.

 

Artikel 3. Hoe komt onze overeenkomst tot stand?

1. Wij gaan pas een samenwerking met elkaar aan (“er komt dus pas een overeenkomst tot stand”) op het moment dat:

a)      Jij een schriftelijk akkoord hebt gegeven op mijn offerte, of

b)      Jij via de e-mail of telefoon akkoord hebt gegeven op mijn aanbod, of

c)      Ik uit jouw gedrag mag afleiden dat je instemt met mijn aanbod.

 

Artikel 4. Ik ga voor je aan de slag!

1. Natuurlijk doe ik altijd mijn uiterste best om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Ik kan jou echter nooit beloven dat er een bepaald (gewenst) resultaat wordt behaald. De opdracht wordt uitgevoerd in mijn eigen stijl en naar mijn eigen creatieve inzicht.

2. Jouw inbreng is essentieel. Af en toe heb ik dan ook jouw onverdeelde aandacht en medewerking nodig (zoals bij het verstrekken van informatie en materialen). Je dient onverwijld op een verzoek tot medewerking te reageren. Daarnaast dien je:

a)      ervoor te zorgen dat de content die jij aanlevert, geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;

b)      zorgvuldig om te gaan met de informatie en / of materialen die je van mij hebt ontvangen;

c)      ervoor te zorgen dat de door jou gekozen locatie alle benodigde faciliteiten heeft en dat de toegang tot de locatie of een extra te betalen vergoeding voor de locatie is geregeld.

3. Het kan voorkomen dat ik besluit om een derde partij in te schakelen. Natuurlijk ben ik hierin altijd zorgvuldig. Desondanks ben ik - bij de zakelijke opdrachtgever - niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van deze derden: artikel 6:76 BW is uitgesloten. Schakel jij zelf een derde partij in (zoals een stylist)? Dan dien je mij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Ik ben niet verantwoordelijk voor het handelen en / of nalaten van deze derde.      

4. Ik heb geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte en / of opgeleverde materialen, foto’s en gegevens na beëindiging van de overeenkomst en ben niet aansprakelijk voor het verlies van bestanden.

5. Ik lever geen RAW-bestanden of onbewerkte bestanden.

6. Indien ik wegens ziekte of onvoorziene omstandigheden niet in staat ben om de opdracht uit te voeren, zal ik dit zo snel mogelijk (maar in ieder geval uiterlijk 24 uur voor aanvang) aan je laten weten. Voor eventuele schade ben ik niet aansprakelijk. Je hebt in dit geval de volgende opties:

a)      Met mij een vervangende afspraak inplannen, of;

b)   De fotosessie door een door mij gekozen vervanger te laten uitvoeren. Ik kan niet garanderen dat een vervanger op tijd kan worden gevonden, of;

c)    De overeenkomst ontbinden. Door jou al gedane betalingen worden terugbetaald.

 7. Ik heb het recht om een pauze in te lassen van 30 minuten tijdens een fotosessie, wanneer een fotosessie de hele dag bestrijkt. Deze pauze is in het tarief verdisconteerd.

8. Ik lever bewerkte foto’s in principe in kleur én zwart-wit, maar ik kan ertoe besluiten om de foto’s enkel in kleur, dan wel zwart-wit, te leveren. Als uitgangspunt geldt dat ik, geheel naar eigen inzicht, een selectie maak van de foto’s. Binnen enkele dagen na afloop van de fotosessie ontvang je via e-mail een kleine preview van de foto’s. Vervolgens ontvang je binnen drie weken via e-mail een link naar jouw online galerij, tenzij we een andere afspraak hebben gemaakt. In deze galerij kan je mijn selectie vinden van de foto’s, in lage resolutie en voorzien van een watermerk. Binnen twee weken nadat je jouw persoonlijke link hebt ontvangen, dien je jouw keuze door te geven. De foto's worden je daarna binnen twee weken toegestuurd via een downloadbare link in hoge resolutie. Het afnemen van extra digitale bestanden in resolutie is mogelijk tegen een aanvullende vergoeding.

9. Als je een bepaalde bewerking wenst van de geleverde foto’s, dan dien je contact op te nemen met mij. Ik kan een vergoeding vragen voor een extra bewerking. Hierover zal ik jou tijdig informeren. Ik ga alleen akkoord met een gewenste nabewerking, als ik daar zelf achter sta.

10. Fotoproducten uit de catalogus worden na betaling besteld bij de leverancier. Het is niet mogelijk om de bestelling te annuleren. De levertijd verschilt per product en leverancier. Ik ben niet aansprakelijk voor vertragingen die zijn ontstaan door de leverancier.

 

Artikel 5. Geboortefotografie (specifieke bepalingen)

1. In dit artikel staan enkele specifieke bepalingen voor geboortefotografie. Is er een conflict tussen een bepaling in dit artikel en een bepaling uit de rest van de algemene voorwaarden? Dan gaat dit artikel voor.

2. Ik leg de bevalling vast zoals deze zich natuurlijk ontvouwt, met oog voor de bijzondere momenten en emoties die erbij komen kijken. Mijn doel is om de essentie en schoonheid van het geboorteproces vast te leggen, zodat jullie blijvende herinneringen hebben aan deze onvergetelijke gebeurtenis. Omdat elke bevalling uniek is, kan het gebeuren dat je niet precies de foto’s ontvangt die je in gedachten had. Ik vind het belangrijk dat jij je hiervan bewust bent. Misschien had je bijvoorbeeld op een thuisbevalling gehoopt maar moest je uiteindelijk toch naar het ziekenhuis.

3. Jouw gezondheid en de gezondheid van je baby staan altijd op de eerste plaats. Als een zorgverlener aangeeft dat ik (tijdelijk) moet stoppen met fotograferen, doe ik dit. Zodra de zorgverlener in kwestie aangeeft dat ik weer verder kan, zal ik mijn werkzaamheden hervatten. Om eventuele zorgverleners niet in de weg te lopen, zal ik geen medische handelingen fotograferen die worden verricht.

4. Indien jij me niet op de hoogte stelt van de plaats en het tijdstip van de geboorte/bevalling, ben je verplicht het volledige overeengekomen bedrag aan mij te voldoen. Natuurlijk kan ik hiervan afwijken als ik dit, gezien de bijzondere omstandigheden, redelijk vind.

5. Foto’s van de geboorte worden pas door mij opgeleverd nadat je aan alle betalingsverplichtingen hebt voldaan.

6. Je mag ervan uitgaan dat ik niet meer dan 45 minuten nodig heb om mij gereed te maken en naar de overeengekomen geboorteplaats te komen. Dit is wel exclusief de geschatte reistijd. Eventuele reistijd wordt dus nog aan de 45 minuten toegevoegd.

7. Ik vind het belangrijk dat jullie je zo prettig mogelijk voelen tijdens de bevalling en dat mijn aanwezigheid zo min mogelijk storend is. Daarom gebruik ik geen lichtflitsen tijdens het fotograferen. Hierdoor kan ik op een natuurlijke en niet-intrusieve wijze de unieke momenten vastleggen terwijl de sfeer en intimiteit behouden blijven. Het is wel zo dat er zonder voldoende licht niet kan worden gefotografeerd. Het is aan jullie om ervoor te zorgen dat er voldoende omgevingslicht aanwezig is in de ruimte waar de bevalling plaatsvindt, zodat ik de bevalling op de best mogelijke manier kan vastleggen.

8.  Indien jij de opdracht wilt annuleren, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 

a)      Bij een annulering van de opdracht binnen 5 maanden maar tot 3 maanden voorafgaand aan de geplande bevallingsdatum, zal er een annuleringsvergoeding van 25% in rekening worden gebracht.

b)      Bij een annulering van de opdracht vanaf 3 maanden voorafgaand aan de geplande bevallingsdatum, zal er een annuleringsvergoeding van 40% in rekening worden gebracht.

 

Uiteraard kan ik van bovenstaande annuleringsvoorwaarden - ten gunste van jou - afwijken indien ik dit, gezien de bijzondere omstandigheden, redelijk vind.

9. Indien ik zelf de opdracht niet kan uitvoeren, omdat ik ziek ben bijvoorbeeld, zal ik voor een vervanger zorgen, tenzij dit redelijkerwijs echt niet mogelijk is (er is sprake van overmacht of onvoorziene omstandigheden die buiten mijn controle liggen).

 

Artikel 6. Cadeaubon (specifieke bepalingen)

1. In dit artikel staan enkele specifieke bepalingen voor cadeaubonnen. Is er een conflict tussen een bepaling in dit artikel en een bepaling uit de rest van de algemene voorwaarden? Dan gaat dit artikel voor.

2. Een cadeaubon kan alleen worden gebruikt voor individuele producten en diensten die door mij worden aangeboden. Een cadeaubon is dus niet geldig voor het aanschaffen van pakketten of bundels die bestaan uit meerdere producten of diensten.

3. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Is de code kwijtgeraakt of heb jij, of de ontvanger van de cadeaubon, om welke reden dan ook geen toegang meer tot de cadeaubon? Dan vindt geen vergoeding plaats.

4. Een cadeaubon is maximaal twee jaar geldig na aanschaf. Hierna vervalt de cadeaubon.

5. Cadeaubonnen en / of de restwaarde kunnen niet voor geld worden ingewisseld.

5. Handel en verkoop van mijn cadeaubonnen is niet toegestaan.

6. Geef jij de cadeaubon aan iemand anders cadeau? Dan blijf jij mede-verantwoordelijk voor de naleving van de afspraken in deze algemene voorwaarden. Jij zorgt er ook voor dat deze algemene voorwaarden aan de ontvanger ter beschikking worden gesteld.

Artikel 7. Hoe zit het met het auteursrecht?

1. Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op een foto berusten uitsluitend bij mij.

2. Jij krijgt van mij een gebruiksrecht om de foto te mogen gebruiken. Dat betekent dat het auteursrecht bij mij blijft en er regels verbonden zijn aan het gebruik van mijn foto’s. Indien wij geen afzonderlijke licentieovereenkomst sluiten, verkrijg jij eenmalig voor onbepaalde tijd een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor het doel, het medium en de distributie die wij bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen hebben gehad. Foto’s mogen in ieder geval altijd in huishoudelijke kring worden gebruikt en openbaar gemaakt via jouw social media kanalen. Commercieel gebruik van de geleverde foto’s is toegestaan voor de zakelijke opdrachtgever, maar beperkt tot jouw website, nieuwsbrieven en social media kanalen. Voorwaarde voor dit gebruiksrecht is dat de foto’s niet bewerkt worden en de naam van Mijke Bressers wordt genoemd (zie artikel 5 lid 6). Wil jij liever dat ik mijn auteursrechten op het werk aan jou overdraag? Dan is dit in overleg mogelijk tegen een aanvullende vergoeding. 

3. Indien een recht van intellectuele eigendom slechts ontstaat door registratie of depot, ben alleen ik bevoegd om dit te doen.

4. Je krijgt pas een gebruiksrecht op het moment dat jij al aan jouw (betalings-)verplichtingen hebt voldaan.

5. Voorafgaande aan iedere fotosessie waar jij zelf voor modellen/personen zorg draagt, dien jij voor een ingevulde en ondertekende Model-Release / Quitclaim te zorgen.

6. Jij dient altijd mijn naam te vermelden bij het gebruik van een foto, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat je een afdruk in jouw woonkamer hebt hangen). Bij gebruik van een foto op social media, is dit mogelijk door middel van taggen: @mijke.bressers. In alle andere situaties volstaat het vermelden van Mijke Bressers, Mijke Bressers fotografie of www.mijkebressers.nl. Als je een foto wilt gebruiken zonder naamsvermelding, heb je mijn toestemming nodig. 

7. Het is jou niet toegestaan om een foto te bewerken in welke vorm dan ook. Onder bewerken wordt - onder andere - verstaan:

 

●       Het aanbrengen van een filter;

●       Het verkleinen of vergroten van de foto;

●       Het verwijderen van een watermerk;

●       Een kleur-foto naar zwart-wit omzetten, en andersom;

●       Een logo of naam bij of op de foto plaatsen;

●       Het bijsnijden van de foto.

 

8. Tenzij anders overeengekomen, mag ik jouw (bedrijfs-)naam, logo en alle uit de opdracht voortvloeiende werken (zoals de door mij gemaakte foto’s) gebruiken voor mijn promotionele doeleinden (zoals, maar niet beperkt tot, mijn social media kanalen, website, blog, drukwerk en fotografie platformen zoals Zoom en Digifotopro). Indien je hier bezwaar tegen hebt, dien je dit voor aanvang van de fotosessie te laten weten.

9. Tenzij anders overeengekomen, mag ik jouw (bedrijfs-)naam, logo en alle uit de opdracht voortvloeiende werken (zoals de door mij gemaakte foto’s) gebruiken voor deelname aan wedstrijden en daaraan gerelateerde publicaties. Het is jou niet toegestaan om foto’s of andere werken aan derden te leveren of in te zenden voor wedstrijden of publicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mij.

10.  Gebruik je mijn foto op een manier die niet is toegestaan? Dan is er sprake van een inbreuk op mijn auteursrecht. Ik lijd hierdoor schade. Wanneer jij inbreuk maakt op mijn auteursrecht, ben jij in ieder geval driemaal de overeengekomen vergoeding aan mij verschuldigd (onverminderd de aan mij toekomende schadevergoeding volgens de wet). Daarnaast dien jij ieder gebruik van de foto onmiddellijk te staken en gestaakt te houden. Zorg ervoor dat je deze situatie voorkomt!

11. Twijfel je over het gebruik van de foto’s? Neem dan vooral contact met mij op.

 

Artikel 8. Annuleren van de opdracht

1. Indien jij een consument bent en - uiterlijk 2 weken voor aanvang van de fotosessie - aangeeft de fotosessie te willen annuleren (waaronder het wijzigen van de datum wordt begrepen) heb jij 2 mogelijkheden:

 

a)   De datum van de fotosessie te wijzigen in onderling overleg met mij;

b)   De fotosessie kosteloos te annuleren.

2. Bij een annulering van een fotosessie binnen twee weken maar voor 48 uur voor aanvang wordt 50% van de totale vergoeding in rekening gebracht.

3. Bij een annulering van een fotosessie binnen 48 uur wordt 100% van de totale vergoeding in rekening gebracht. Uiteraard mag ik hiervan - ten gunste van jou - afwijken indien ik dit, gezien de bijzondere omstandigheden, redelijk vind.

4. Slechte weersomstandigheden zijn geen reden om de fotosessie (kosteloos) te verplaatsen, tenzij ik van mening ben dat de weersomstandigheden dusdanig slecht zijn dat ik mijn werkzaamheden niet goed of veilig kan uitvoeren. In dat geval zullen we samen naar een passende oplossing zoeken, zoals het kiezen van een andere datum of het verplaatsen naar een geschikte binnenlocatie.

5. De zakelijke opdrachtgever kan een overeenkomst voor bepaalde tijd niet annuleren. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan worden beëindigd met inachtneming van een maand opzegtermijn.

 

Artikel 9. Prijs, betalingsvoorwaarden en incassokosten

1. De vergoeding die jij dient te betalen, wordt vooraf overeengekomen. Vaak betreft dit een vaste prijs (zoals een pakketprijs). Indien er geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Ik maak gebruik van de kleineondernemersregeling, waardoor ik geen btw in rekening breng. Indien er extra onkosten, zoals reis- en verblijfkosten, worden gemaakt vanwege de locatie van de fotosessie, zullen deze kosten aan de opdrachtgever worden doorberekend.  In het aanbod worden deze kosten - indien reeds voorzien - benoemd. Ook dien je zorg te dragen voor een eventuele parkeervergunning en de kosten hiervan zelf te voldoen.

2. Ik stuur aan jou een (elektronische) factuur. Je stemt in met (elektronische) facturatie. De factuur dient voor aanvang van de fotosessie te zijn voldaan, tenzij iets anders is afgesproken.

3. Als achteraf betalen is afgesproken, dien je binnen 14 dagen na de factuurdatum te hebben betaald.

4. Foto’s worden door mij pas geleverd, nadat de factuur (volledig) door jou is voldaan, tenzij we andere afspraken hebben gemaakt.

5. Indien je een consument bent en niet op tijd (of niet volledig) betaalt, stuur ik jou een keer (per e-mail) een herinnering en krijg je nog een extra termijn van 14 dagen om aan jouw verplichtingen te voldoen. Indien je ook binnen deze termijn niet betaalt, verkeer je direct in verzuim. Ik mag dan o.a. de wettelijke rente en incassokosten vorderen vanaf de vervaldatum van de betalingsherinnering. Indien de zakelijke opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn de factuur voldoet, verkeert hij direct in verzuim. Ik mag dan o.a. de wettelijke rente en incassokosten vorderen vanaf de vervaldatum van de betalingstermijn.

6. De zakelijke opdrachtgever dient de factuur te betalen zonder korting, verrekening of opschorting.

7. Ik heb het recht om mijn prijzen te wijzigen. Wanneer je een consument bent, mag je de overeenkomst ontbinden indien ik mijn prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoog.

 

Artikel 10. Beperking van mijn aansprakelijkheid

1. Jij bent bekend met mijn stijl en begrijpt dat ik zelf creatieve en technische keuzes maak tijdens het fotograferen en het bewerken van de foto’s. Een verschil in smaak is geen reden voor een klacht en is ook geen tekortkoming.

2. Ik ben niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen of afdrukken die door derden zijn geleverd. Ook ben ik niet verantwoordelijk voor het verloren gaan van gegevens of foto’s.

3. Indien ik aansprakelijk ben vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van mijn verplichtingen, of een onrechtmatige daad, is mijn volledige aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag, met een maximum van € 500,-. Indirecte schade (zoals reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen) komt nooit voor mijn rekening.

4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van mijn aansprakelijkheid vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde.

5. Iedere vordering en / of claim, verjaart jegens mij binnen 12 maanden nadat de opdracht tot een einde is gekomen.


Artikel 11. Heb je een klacht?

1. Ben je niet tevreden met mijn werk? Laat het me dan weten. Ik neem klachten serieus en probeer deze altijd in goed onderling overleg op te lossen. Ik reageer uiterlijk binnen 14 dagen op een klacht.

2. Indien je niet blij bent met mijn werk, is het wel de bedoeling dat je op tijd klaagt. Ik waardeer het als jij een klacht op de dag van de fotosessie zelf meldt, zodat ik direct naar een passende oplossing kan zoeken. Je dient een klacht in ieder geval binnen 2 maanden nadat de opdracht is afgerond, door te geven (via de e-mail). Te laat geklaagd? Dan heb je geen recht meer op vervanging, herstel of een vergoeding van schade.

3. Indien je een klacht indient (zoals een klacht over de factuur) betekent dit niet dat jij jouw betaling mag opschorten.

 

Artikel 12. Wijziging van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden kunnen door mij gewijzigd worden. Jij wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld (via de website of per e-mail). Ben jij een consument? Dan heb jij het recht om de bestaande overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden, indien er sprake is van een ingrijpende wijziging van mijn algemene voorwaarden.

 

Artikel 13. Overmacht

1. Voor zover wettelijk toegestaan, ben ik niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, als ik daartoe gehinderd word als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt – enkel aan de zijde van Mijke Bressers fotografie - onder andere verstaan: ziekte, diefstal, een defecte geheugenkaart (bij fotosessies), technische storingen, quarantainemaatregelen, vertraging en wanprestatie door toeleveranciers, overheidsmaatregelen en pandemieën. Duurt de periode van overmacht langer dan 8 weken? Dan mag zowel jij als ik besluiten om de overeenkomst te ontbinden.

2.Voor zover ik bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk mijn verplichtingen uit onze overeenkomst ben nagekomen (of nog kan nakomen), mag ik het al uitgevoerde (of uitvoerbare deel) gedeelte in rekening bij jou brengen. Jij bent verplicht deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk contract.

3. Ik ben niet aansprakelijk voor het intreden van overmacht en eventuele schade die daardoor ontstaat voor jou.

 

Artikel 14. Rechts- en forumkeuze

1. Is er een conflict ontstaan? Dan doen we eerst ons uiterste best om samen tot een oplossing te komen. Indien dit echt niet lukt, kunnen we alsnog naar de rechter. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de consument woonplaats heeft. Voor de zakelijke opdrachtgever geldt dat geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Zeeland-West-Brabant.

2. Op onze overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

PrivacyverklaringIk vind het belangrijk dat jij erop kan vertrouwen dat ik zorgvuldig om ga met jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kan je lezen welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, waarom ik dit doe, hoe ik jouw gegevens beveilig en wat jouw rechten zijn.

Meestal ontvang ik jouw persoonsgegevens direct van jouzelf. Het komt ook wel eens voor dat ik jouw gegevens van een ander krijg. Bijvoorbeeld omdat je een fotoshoot cadeau hebt gekregen.

Goed om te weten: Ik maak geen gebruik van profileringstechnieken of een andere vorm van geautomatiseerde besluitvorming. Ik plaats ook geen cookies op deze website. Je kan dus rustig rondkijken op mijn website!


01. Over mij

Mijke Bressers fotografie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Ik ben gevestigd aan de Onyxdijk 81, 4706 LP in Roosendaal. Mijn KvK nummer is 78462037. Heb je een vraag over deze privacyverklaring of het gebruik van jouw gegevens door mij? Neem dan contact op door te bellen naar 06 14388991 of mail mij op info@mijkebressers.nl.


02. Waarom verzamel ik jouw gegevens?

Algemeen

Ik verzamel persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Zo zijn jouw gegevens nodig om een overeenkomst te kunnen aangaan en uitvoeren, onze zakelijke relatie te onderhouden, een offerte op te stellen, klachten te kunnen afhandelen, een factuur te kunnen sturen, of je te kunnen benaderen met een aanbieding. Het is bovendien wel zo handig als ik jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer kan gebruiken om contact met je op te nemen als onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst. Wanneer jij zelf contact met mij opneemt, verwerk ik natuurlijk ook gegevens zodat ik op jouw bericht kan reageren. De door mij verzamelde persoonsgegevens worden tot slot administratief verwerkt. Meer specifiek verzamel ik jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

Contactformulier

Via een contactformulier kun jij een vraag stellen of contact opnemen. Ik verwerk jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele persoonsgegevens die zijn opgenomen in het bericht, zodat ik in staat ben om op jouw vraag of verzoek te reageren.

Nieuwsbrief

Ik kan persoonsgegevens, bijvoorbeeld jouw naam en e-mail adres, verwerken om mijn nieuwsbrief te sturen. Ik stuur mijn nieuwsbrief pas aan je op, wanneer jij toestemming hebt gegeven om deze te ontvangen of wanneer je een bestaande klant bij Mijke Bressers fotografie bent (tenzij jij hebt aangegeven niet de nieuwsbrief te willen ontvangen). Elke nieuwsbrief bevat trouwens een afmeldlink, zodat jij je gemakkelijk kunt afmelden wanneer je mijn nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.

Portfolio

Met jouw toestemming, kan ik fotomateriaal plaatsen op mijn website en social media kanalen voor mijn eigen promotie.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Het kan voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens moet verwerken, omdat de wet dit van mij eist.


03. Websites van derde partijen en social media buttons

Op deze website staan social media buttons van Facebook en Instagram, en mogelijke andere links naar websites van derden. Als jij op een social media button klikt, kunnen er cookies worden geplaatst. Het privacyreglement van het specifieke platform is op deze link van toepassing en niet deze privacyverklaring. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met jouw gegevens omgaan. Voordat je op een button klikt, raad ik je dan ook aan om de privacyverklaringen van deze derden te lezen. Jij kan hier lezen hoe deze platformen omgaan met jouw privacy:


04. Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

Ik bewaar jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. De vereiste bewaartermijn bepaal ik bovendien aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s. De volgende bewaartermijnen heb ik in ieder geval vastgesteld:

 • Heb je het contactformulier ingevuld op mijn website? Dan bewaar ik jouw gegevens tot het moment dat je helemaal tevreden bent met een antwoord op jouw vraag of verzoek. Als er een overeenkomst tot stand komt naar aanleiding van een ingevuld contactformulier, bewaar ik de gegevens tot 7 jaar na afloop van onze overeenkomst (dit is de wettelijke bewaarplicht voor administratieve gegevens).


05. Hoe beveilig ik jouw gegevens?

Ik wil natuurlijk voorkomen dat jouw gegevens in verkeerde handen vallen. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen. Ik heb de volgende maatregelen genomen:

 • Fysieke toegangscontroles
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Antivirus programma’s en regelmatige software updates
 • Transport Layer Security


06. Deel ik jouw gegevens met derden?

Ik deel jouw gegevens met een aantal partijen wanneer dit mag volgens de wet. Dat betekent dat ik gegevens verstrek aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst, jij hiervoor jouw toestemming hebt gegeven, ik een gerechtvaardigd belang heb of de wet mij dit verplicht.

Jouw gegevens kunnen worden doorgeven aan de volgende (categorieën van) ontvangers:

 • Hosting van de website
 • WordPress
 • Mailservers
 • Boekhoud software
 • MailChimp
 • Verzenddiensten
 • Leveranciers
 • Overige IT-leveranciers en dienstverleners

Het is mogelijk dat jouw persoonsgegevens worden doorgegeven of opgeslagen buiten Europa. Ik doe dit alleen als er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Een modelovereenkomst bijvoorbeeld.

Update over het ongeldig verklaren van het EU-VS Privacy Shield: ik ben bekend met de uitspraak van het Europees Hof van Justitie (Schrems-II). Ik maak gebruik van enkele Amerikaanse dienstverleners, en ben momenteel aan het bekijken wat de implicaties van de uitspraak in dit verband zijn. Daarnaast houd ik de berichtgeving hierover natuurlijk goed in de gaten. Heb je hier een vraag over? Neem dan gerust contact met mij op.


07. Wat zijn jouw rechten?

Je hebt de volgende rechten:

 • recht op inzage in de persoonsgegevens die ik van jou verwerk;
 • recht op rectificatie en aanvulling van je persoonsgegevens;
 • recht op verwijdering van je persoonsgegevens;
 • recht op beperking van je persoonsgegevens;
 • recht van bezwaar;
 • recht om jouw toestemming in te trekken op elk gewenst moment;
 • recht op overdracht van je gegevens, als dit technisch haalbaar is.

Meer weten over jouw rechten? Klik dan hier.

Wil je gebruik maken van jouw rechten? Stuur dan een e-mail naar info@mijkebressers.nl of neem telefonisch of schriftelijk contact op. Je kan ook het contactformulier op mijn website invullen.


08. Ik heb een vraag, opmerking of klacht

Heb je vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op via de contactgegevens in deze verklaring. Ook kun je gebruik maken van het contactformulier op de website.

Ik help je graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan je doen door hier te klikken.


09. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. De meest actuele versie is te allen tijde in te zien op mijn website.